Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De consument heeft het recht aan CURRICULUM mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van CURRICULUM, een bvba met maatschappelijke zetel te Hutsepotstraat 69 te Zwijnaarde 9052, BTW BE 0599 917 977, (hierna 'CURRICULUM') biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij CURRICULUM. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs..

ARTIKEL 3: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het CURRICULUM-assortiment  online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van CURRICULUM. De artikelen worden geleverd op het adres zoals in de bevestigingsmail aangeduid. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

ARTIKEL 4: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van CURRICULUM. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van CURRICULUM te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 5: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover CURRICULUM beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt CURRICULUM zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 6: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

ARTIKEL 7: GARANTIE

WETTELIJKE GARANTIE (ENKEL VOOR CONSUMENTEN)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

ALGEMEEN

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met CURRICULUM waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan CURRICULUM. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 8: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan CURRICULUM mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met  CURRICULUM en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan CURRICULUM, Hutsepotstraat 69 Zwijnaarde 9052. Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) of met een te traceren (bij voorkeur verzekerde) verzending van Bpost  te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

ARTIKEL 9: PRIVACY

CURRICULUM verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van CURRICULUM toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw emailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van CURRICULUM bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat CURRICULUM uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Hutsepotstraat 69 Zwijnaarde 9052. CURRICULUM maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

ARTIKEL 10: CURRICULUM KLANTENDIENST

De CURRICULUM  klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 62 07 08, via e-mail op miet@maison-curriculum.be  of per post op het volgende adres Hutsepotstraat 69 Zwijnaarde 9052.

ARTIKEL 11: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van CURRICULUM. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. CURRICULUM  kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 12: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.